PROJEKTY

Renewable energy sources at ŁUKPLAST company

The ŁUKPLAST Rychlik, Dylak general partnership has started implementing a project called “The use of alternative energy sources in the ŁUKPLAST company”, which is co-financed under the Regional Operational Program of the Lubelskie Voivodeship for the years 2014-2020, Action 4.2. Production of energy from renewable sources in companies. The agreement with the Lublin Agency for Entrepreneurship...

The ŁUKPLAST Rychlik, Dylak general partnership has started implementing a project called “The use of alternative energy sources in the ŁUKPLAST company”, which is co-financed under the Regional Operational Program of the Lubelskie Voivodeship for the years 2014-2020, Action 4.2. Production of energy from renewable sources in companies. The agreement with the Lublin Agency for Entrepreneurship Support regarding the implementation of the investment was signed on May 21, 2018. The main goal of the project is to increase the use of renewable energy sources, which will improve the quality of the natural environment and reduce energy consumption costs in the company.

 

A photovoltaic installation with a total power of 0.1499 MW will be installed on the roofs of the company’s warehouse and production halls. The operation will be technologically and organizationally demanding – over 550 photovoltaic panels will be installed, creating one of the largest photovoltaic power plants in the Łuków district. The production of electricity from the newly built installation will be 141.611 MWhe/year. The estimated annual reduction in greenhouse gas emissions will reach 47.05 tons of CO2 equivalent per year. The total value of the project is PLN 680,430, with a grant from the EU budget of PLN 304,257.31.

 

The implementation of the project will contribute to increasing the competitiveness and investment attractiveness of the city of Łuków by reducing the consumption of electricity from traditional energy sources, which will increase access to greater electrical power for potential investors. This aspect is important in the context of unused investment areas and areas designated for tourism in the city. Improving air quality will be an important factor in economic promotion. It will also promote the use of tourist attractions associated with the natural (Łuków Landscape Park, Radzyń Landscape Park, four nature reserves, Natura 2000 areas) and cultural (manor and garden complexes, religious buildings, and others) elements of tourist infrastructure (tourist trails, cycling routes, etc.).

 

The actions taken will also have a positive impact on the quality of life in the city by improving air quality (reducing greenhouse gas emissions, suspended particulate matter PM10, PM2.5, and B(a)P). They will also contribute to an increase in the health safety of residents by limiting the presence of factors that contribute to respiratory diseases in the air. In the longer term, this may affect the reduction of the incidence and mortality rate associated with carcinogenic factors on a local and regional scale (the most common malignant tumor in the Lublin province is bronchial and lung diseases). The planned completion date for the implementation of the project and the full launch of the photovoltaic power plant was set for September 2018.

Renewable energy sources at ŁUKPLAST company
Renewable energy sources at ŁUKPLAST company

Zapytanie ofertowe na budowę elektrowni fotowoltaicznej

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna” (nr projektu RPLU.04.02.00-06-0305/17) w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:...

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna” (nr projektu RPLU.04.02.00-06-0305/17) w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
Adres: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków
tel./fax +48 (25) 798 37 76
e-mail: lukplast@lukplast.pl
strona internetowa: http://lukplast.pl
dni i godziny pracy: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej minimum 149,85 kW, składającej się z następujących elementów:

konstrukcje stalowe do montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych,
panele fotowoltaiczne (całkowita moc zainstalowana nie mniejsza niż 149,85 kW),
inwertery (komplet),
układy elektryczne systemów AC i DC,
układ przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci,
system zarządzania energią (TIK) wraz z systemem monitoringu i gromadzenia statystyk na potrzeby raportowania osiągnięcia wskaźników dotyczących wpływu projektu na ochronę środowiska,
instalacja uziemiająca, przepięciowa i odgromowa,

Przedsięwzięcia zakłada również wymianę wyposażenia stacji transformatorowej służącej do przekształcania wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających współpracę z siecią PGE.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
31311000-9 Podłączenia energetyczne,
31170000-8 Transformatory.

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
“ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków (Sekretariat)
w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2018 r. o godz. 10:15.
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Sławomir Puszcz, e-mail: puszczslawek@wp.pl, adres pocztowy: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków.

 

IV. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA

Szczegółowe warunki postępowania wraz z kompletnym ogłoszeniem zamieszczone zostały w Bazie Konkurencyjności, link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna” (nr projektu RPLU.04.02.00-06-0305/17) w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:...

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna” (nr projektu RPLU.04.02.00-06-0305/17) w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
Adres: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków
tel./fax +48 (25) 798 37 76
e-mail: lukplast@lukplast.pl
strona internetowa: http://lukplast.pl
dni i godziny pracy: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej minimum 149,85 kW, składającej się z następujących elementów:

konstrukcje stalowe do montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych,
panele fotowoltaiczne (całkowita moc zainstalowana nie mniejsza niż 149,85 kW),
inwertery (komplet),
układy elektryczne systemów AC i DC,
układ przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci,
system zarządzania energią (TIK) wraz z systemem monitoringu i gromadzenia statystyk na potrzeby raportowania osiągnięcia wskaźników dotyczących wpływu projektu na ochronę środowiska,
instalacja uziemiająca, przepięciowa i odgromowa,

Przedsięwzięcia zakłada również wymianę wyposażenia stacji transformatorowej służącej do przekształcania wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających współpracę z siecią PGE.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
31311000-9 Podłączenia energetyczne,
31170000-8 Transformatory.

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
“ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków (Sekretariat)
w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2018 r. o godz. 10:15.
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Sławomir Puszcz, e-mail: puszczslawek@wp.pl, adres pocztowy: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków.

 

IV. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA

Szczegółowe warunki postępowania wraz z kompletnym ogłoszeniem zamieszczone zostały w Bazie Konkurencyjności, link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl